EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Etüt ve Proje Müdürlüğü

Burak Aran

Burak Aran

Etüd Proje Müdür V.
E-Mail :
Tel/Phone :
Öz Geçmiş

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ


1) Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,
2)Müdürlük ve Belediyenin diğer müdürlüklerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdümünü sağlamak,
3)Kardeş şehirler, diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,
4)Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
5)Proje yarışmaları düzenlemek,
6)Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,
7)Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak,
8)Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
9)Doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,
10)Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,
11)Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,
12)Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,
13)Hazırlanan projeleri uygulayıcı müdürlüklere iletmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek,
14)Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin
yükümlülükleri yerine getirmek,
15) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,
16) Gelen giden evrakı incelemek,
17)Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde
bulunmak,
18) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
19) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,
20) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile
hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,
21) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili
Kanun, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak
düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,
22) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil
etmek, verilen görevleri yerine getirmek,
23) Müdürlük personellerinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlıkları çözmek,
Yönetmeliği uyarınca disiplin işleri yürütmek,
24) Personel alım ilkelerini saptamak,
25) Personele izin vermek,
26) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
27) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemektir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUKLARI


1) Yetkili mercilere hesap verir,
2) Personel kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutar
3) Maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat sağlayacak bir
talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez, borç alamaz.
4) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı gösterir,
ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi kullanmamaktan ötürü Başkanlık
Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek