EN
KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Fen İşleri Müdürlüğü

SERKAN GÜLTAŞLI

SERKAN GÜLTAŞLI

Fen İşleri Müdürlüğü
E-Mail :
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 1030
Öz Geçmiş

T.C

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 : Amaç

Bu yönetmelik Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yasalar uyarınca görev yetki ve sorumlulukları ile Müdürlüğün teşkilat yapısını,çalışmalarında diğer birimlerle ilişkilerinde izlenecek esas ve usulleri düzenlemek amacı taşır.

MADDE 2 : Kapsam

Bu yönetmelik Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esasları ile görev ve yetki sorumluluklarını kapsar.

MADDE 3 : Dayanak

 Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 : Tanımlar

Belediye                        : Kuşadası Belediye Başkanlığını,

Büyük Şehir Belediyesi  : Aydın Büyükşehir Belediyesini,

Başkan                          : Kuşadası Belediye Başkanını,

Başkanlık Makamı         : Kuşadası Belediye Başkanını,

Müdürlük                      : Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü,

Belediye Meclisi            : Kuşadası Belediye Meclisini,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş,Bağlılık,Birimler,Görev,Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE 5 : Kuruluş

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,  22.02.2007 Tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuştur.

 

MADDE 6 : Bağlılık

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar.Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

a)Müdürlük Yönetimi:

1-Müdür

2-Birim Yetkilileri ve Çalışanları

3-Bayındırlık Amirliği

a-Parke ve Bordür İmalat Şantiyesi

b-Sıcak Asfalt Üretim Şantiyesi

c-Mekanik ve Sıhhi Tesisat Birimi

4-Elektrik Birimi

MADDE 7 : Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları

1-Fen İşleri Müdürü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

a) Fen İşleri Müdürü, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanı ve Belediye Başkanınca tayin edilmiş Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

Sorumluluk alanı: Kuşadası Belediyesi sınırları içerisinde sorumlu olduğu Büyükşehir Kanununca ve ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu sorumluluk kapsamında bulunan; ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Müdürlüğün  çalışmaları ile ilgili, Belediye birimleri ve ilgili birimler ile işbirliği kurarak işin yapılmasını sağlamak,Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Meclisince onaylanan bütçe ve yatırım programına ve kamudan gelen taleplere göre  hizmetlerin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

 c) Müdürlük bünyesinde çalışan personele  görev dağılımı yapmak ,personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamının kurulmasını sağlamak,personelin çalışmasını izlemek ve denetlemek.

ç) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili , Belediye birimleri ve diğer ilgili birimler ile iş birliği kurarak işin yapılmasını sağlamak.

d) Belediye Başkanlığınca , mevzuat Hükümlerine uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

2- Fen İşleri Bayındırlık Amiri’nin Görev,Yetki ve Sorumluluğu

a) Kuşadası Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Kanununca ve ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu sorumluluk kapsamında bulunan; yapılmasına veya onarılmasına ihtiyaç duyulan,  yol ve kaldırımlar için, stabilize malzeme, asfalt, parke ve bordür miktarlarını belirlemek, vatandaşlardan bu doğrultuda gelen müracaatların, mahallinde tetkik edildikten sonra, çözümü için gerekli mercileri bilgilendirmek ve bütçe imkanları ile iş programı doğrultusunda işin yapılmasını sağlamak,

b) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programının yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden Müdüre iletmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

c) Yapılması planlanan yol çalışmalarında Aydın Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, Türk Telekom, Aydem vb.  ile koordinasyon sağlayarak , yol faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Kendisine bağlı personelin iş bölümünü yapmak, planlamak ve yönetmek,

e) Fen İşleri Amiri, yukarıda yazılı görevleri zamanında, tam ve doğru olarak aksatmadan yerine getirilmesinde, Müdüre karşı sorumludur.

3- Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

a) Kuşadası Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Kanununca ve ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu sorumluluk kapsamında bulunan; açılması ve onarılması gereken yolların, uygulama imar planlarına uygun olarak açılmasını, onarılmasını ve yapılmasını sağlamak,  

b) Vatandaşların, Müdürlüğün  faaliyet ve sorumluluk alanına giren istek ve şikâyetlerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

c) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Sorumluluğu dahilindeki yol ve kavşak düzenlemelerini yapmak ve/veya yaptırmak,

e) Belediye bünyesindeki diğer birimlerin ihtiyaç ve talebi doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde mevcut bulunan gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteğini, Müdürlüğün çalışma proğramını aksatmayacak şekilde olması kaydı ile sağlamak,

f) Belediyenin doğrudan yada dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını  ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlamak,

g) Müdürlük ile ilgili ihale yoluyla yapılacak işlerin proje ve ihale işlemlerini, kontrollük görevini yürütmek ve yapılan iş ve işlemlerin hak edişe bağlanarak ödeme birimi olan Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek

h) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilip, verimli kullanılmasının sağlanması;

ı) Büyükşehir ve/veya İl sınırları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile, Başkanlık Makamınca yapılan ve Müdürlüğü ilgilendiren protokollerin gereğinin yapılmasını sağlamak,

j) Belediyeye ait tüm binaların yapım ve tadilatlarını yapmak,

k) Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda olan, yıkım günü ve saati Yapı Kontrol Müdürlüğünce belirlenerek, Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilen,Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik personeli/personelleri denetiminde Müdürlüğümüz iş makinesi ve iş gücü ile yıkılması mümkün olan  kaçak ve imara aykırı yapıların yıkılması  iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli personel, araç- gereç ve ekipman sağlan-masına Müdürlüğün asli görevleri ve iş yoğunluğu dikkate alınarak yardımcı olmak,       

l) Müdürlüğün tüm yazışmalarını gelen-giden ve zimmetli evrağın kayıt ve dağıtımını yapmak, dosyalama düzeni ve bölümün arşivini oluşturmak,

m) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

n) Müdürlük emrinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu işçilerin çalışma saatlerine uyup uymadığını denetlemek, verilen işin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak emrinde iş verdiği taşeron işçi ve kadrolu işçilerin işe geç kalması veya verilen işi yapmaması durumunda gerekli tutanağı tutarak Fen İşleri Müdürüne bildirmek.

o) Belediyemize ait tesislerle ilgili elektrik teminini gerçekleştirmek, planlama yapmak, ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

ö) Belediyemizi kanunen ilgilendiren (park alanı v.b gibi) aydınlatma işlemlerini yerine getirmek,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelen Giden Evrak ve İşleyişleri

MADDE 8- Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler

a) Belediyenin elektronik  evrak kayıt sisteminden görevli personellere gönderilen evraklar görevli personelce değerlendirilerek gerekli iş ve işlemler yapılarak ilgilisine cevap verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 9 -Planlama ve Koordinasyon

Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon, Müdür  veya görevlendireceği kişi ve kişiler tarafından yapılır.

MADDE 10- Uygulama

a) Yapılan planlamanın, koordinasyon ve uygulaması ,Fen İşleri Müdürü veya Müdür tarafından görevlendirilecek Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile, ilgili Belediye birimleri ve çalışanlarıyla ortaklaşa uygulanır.

b) Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarında görev verilen tüm personel, giyim,kuşam,davranış ve konuşmalarına azami dikkat etmek zorundadır.

c) Müdürlük  emrinde görev verilen personel kendilerine verilen görevleri kanunlar,tüzükler, yönetmelikler , Başkanlık genelge ve bildirimleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.

d) Görevini aksatan,ihmal eden, yapmayan görevlilere; tabi olduğu Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine göre işlem yapılır.

e) Yazışmalar 2004/8125 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Yönetmeliğine göre yapılır.

f) Müdürün verdiği görevleri, tüm personel, eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir.

g) Disiplin cezaları:  Fen İşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak belediyemizce kurulan disiplin kuruluna sevk etmek.

ğ) Dış denetim : Fen İşleri Müdürlüğü, yasalar gereği Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Kuşadası Belediye Meclisi ve Yargı organlarının denetimine tabidir.

                                                             

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 11- Belediye Başkanı ve Belediye Kanununca yetkilendirilen merci dışında, Belediye içerisinde başka bir birim yada merci, görevlerinin gereklerine aykırı olarak, Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi,belge ve rapor isteyemez.

MADDE 12- Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

MADDE 13- Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

MADDE 14- Bu yönetmelik Hükümlerinde bulunmayan Hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

MADDE 15- Bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

ÖZER KAYALI
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek